تعداد بازديد :  
تاريخ : سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲

مخابره با پرچم به وسيله حروف ابجد

    براي سهولت در كار ارسال پيام مي توان حروف الفباي فارسي را با استفاده از تقسيم بندي حروف ابجد عربي به 9  گروه تقسيم كرد و براي هر گروه  كد و رمزي (مثلا اعداد )  قرار داد تا بدين وسيله گيرنده پيام ،  حروف را  از اين دسته ها زودتر تشخيص دهد ، لذا بخش هاي نُه گانه را از 1  تا  90 شماره گذاري كنيد .

    كُد  حروف ابجد را مي توان به ترتيب چنين قرار داد :

ابجد

10

قرشت

60

هوز

20

ثخذ

70

حطي

30

ضظغ

80

كلمن

40

گچ پژ

(حروف الفباي فارسي)

90

سعفص

50

 

 

براي مخابره و ارسال رمز و پيام ها با اين روش مي توان رمز و كد جديدي به شرح ذيل وضع كرد :

1)       حركت دو دست با پرچم از دو طرف بدن به طوري كه دست ها به بدن چسبيده با سرعت ، كاملا باز شده و به جاي خود برگردد مانند بال زدن پروانه ، نشانة انتخاب يكي از 9 حروف ابجد بر اساس جدول ذيل است :

-         يك بار حركت دو دست با پرچم كُد (10) ابجد  منظور ماست .

-         دو بار حركت دو دست با پرچم كُد (20) هوز   منظور ماست .

-         سه بار حركت دو دست با پرچم كُد (30) حطي منظور ماست .

-         چهار بار حركت دو دست با پرچم كُد (40) كلمن منظور ماست .

-         پنج بار حركت دو دست با پرچم كُد (50) سعفص منظور ماست .

-         شش بار حركت دو دست با پرچم كُد (60) قرشت منظور ماست .

-         هفت بار حركت دو دست با پرچم كُد (70) ثخذ منظور ماست .

-         هشت بار حركت دو دست با پرچم كُد (80) ضظغ منظور ماست .

-         نُه بار حركت دو دست با پرچم كُد (90) گچ پژ منظور ماست .

2)       حركت دست راست با پرچم به طوري كه دست و پرچم از پا و بدن جدا شده و كاملا بالا بيايد و سريع به جاي خود برگردد مانند يك بال پروانه ، نشانة انتخاب يكي از حروف بخش مخابره شده بر اساس جدول ذيل است :

يك بار حركت دست راست : كُد (1) حرف اول بخش

دو بار حركت دست راست : كُد (2) حرف دوم بخش

سه بار حركت دست راست : كُد (3) حرف سوم بخش

چهار بار حركت دست راست : كُد (4) حرف چهارم بخش

 

*كد و رمز حروف 9 بخش به شرح ذيل است :

10- (ابجد )                         (الف 1 )           (ب 2)       (ج 3 )            (د 4)

20- ( هوز )                        ( ه 1)               ( و 2 )      (ز  3)

30- ( حطي )                       (ح 1 )              ( ط 2 )      ( ي 3 )

40- (كلمن  )                       ( ك 1 )            ( ل 2 )       ( م 3 )         ( ن 4 )

50- ( سعفص )                    ( س 1 )           ( ع 2 )       ( ف 3 )       ( ص 4 )

60- ( قرشت )                      (ق 1 )             ( ر 2 )       ( ش 3 )       ( ت 4 )

70- ( ثخذ )                         ( ث 1 )            ( خ 2 )       ( ذ 3 )

80- ( ضظغ )                       (ض 1 )           ( ظ 2 )      ( غ 3 )

90- ( گچ پژ )                      (گ 1 )             ( چ 2 )       ( پ 3 )       ( ژ 4 )

 

تذكر: حروف به ترتيب قرار گرفتن در كلمه تركيبي و بخش ، شماره گذاري و كد گذاري شده است كه شماره رمز و كد هر حرف عبارتست از مجموع عدد آن حرف و عدد بخش كه حرف در آن قرار دارد .

3)       حركت دست چپ با پرچم ، علامت و نشانه تمام شدن مخابره كد و رمز يك حرف است و لذا پيام گيرنده ، بعد از اين علامت بايد منتظر مخابره بخش ديگري از حروف نُه گانه يا حرف ديگري از همين بخش باشد . در پايان هر حرف مخابره كننده دست چپ خود را بالا مي برد . اگر مخابره شونده يا گيرنده رمز را فهميد ، او نيز دست چپ خود را بالا مي برد .

4)       با تمام شدن حروف يك كلمه يك بار علامت فاصله مخابره مي شود و با تمام شدن جمله ، دوبار  علامت فاصله مخابره  مي شود  و با تمام شدن كل مخابره  ، سه مرتبه علامت فاصله مخابره مي شود .

5)       براي دادن علامت فاصله در اين روش به اين طريق عمل مي شود كه دو پرچم به طرف پايين و بين دو پا قرار مي گيرد و مجددا به جاي خود بر مي گردد .

پس از انجام  حالت آماده ( حالت 1 و 2 ) و ارسال علامت شروع مخابره (حالت 3)  به وسيله مخابره كننده و دريافت پاسخ مشابه آن از گيرنده پيام ، مخابره آغاز مي شود .

به طور مثال حروف كلمه امام  (ا م ا م ) الف در بخش ابجد  با كد 1  و  م در بخش كلمن با كد  3  قرار دارد و رمز كلمه ( ابجد )  1 و رمز كلمه (كلمن ) 4 مي باشد . لذا مخابره كننده حركات ذيل را براي ارسال و مخابره اين پيام به ترتيب انجام مي دهد :

-         يك بار حركت دو دست با پرچم

-         يك بار حركت دست راست با پرچم يعني كد 1 حرف الف

-         يك بار حركت دست چپ با پرچم يعني پايان رمز اولين حرف

-         چهار بار حركت دو دست با پرچم يعني كد 4 (كلمن )

-         سه بار حركت دست راست با پرچم يعني كد 3 (م)

 

مجددا براي مخابره الف و  ميم دوم اين حركات تكرار مي شود و براي اعلام پايان حروف كلمه ، يك بار علامت فاصله مخابره مي شود . ارسال اين كلمه را مي توان به شكل زير نمايش داد .

//1/1//1111/111//1/1//1111/111-

الف               م      الف           م

( // ) اين نماد ، نشانه حركت پرچم با دو دست

( / ) اين نماد ، نشانه حركت پرچم با يك دست

( 1 ) اين نماد ، نشانه تعداد حركت پرچم و  دست

( - ) اين نماد ، نشانه و علامت 1 فاصله است

( = ) اين نماد ، نشانه و علامت 2 فاصله است

با توجه به نمادهاي وضع شده فوق جمله ( خامنه اي رهبر است )  به شكل زير كدگذاري و نمايش داده مي شود :

//1111111/11//1/1//1111/111/1111//11/1//1/1//111/111-

        خ      ا     م         ن    ه     ا            ي

//111111/11//11/1//1/11// 111111/11-

               ر         ه      ب               ر

//1/1//11111/1//111111/1111- - -

         ا          س                ت

يا كلمه رشت اين گونه رمز گذاري و مخابره مي شود :

(//11111/11/111/1111- )

              ر       ش      ت

معني و رمز ها به ترتيب عبارتند از :

( حركت دو دست با پرچم ، كد 5 قرشت ، حركت يك دست با پرچم ، كد 2 حرف دو قرشت     ، كد 3 حرف سوم قرشت ، كد 4  حرف چهارم قرشت ، يك فاصله يعني پايان كلمه )

طريقه ديگر  كدگذاري  اين نوع مخابره با اعداد به شرح ذيل مي باشد :

1-      (ابجد 10)                 الف 11          ب 12        ج13             د 14

2-      ( هوز 20 )               ه 21              و22          ز23

3-      ( حطي 30  )             ح31              ط32          ي33

4-      (كلمن 40  )               ك41             ل 42         م43           ن44

5-      (سعفص 50 )           س51              ع52          ف53         ص54

6-      (قرشت 60 )             ق61               ر62         ش63          ت64

7-      ( ثخذ 70 )               ث71               خ72          ذ73

8-      ( ضظغ 80 )            ض81              ظ82         غ83

9-      ( گچ پژ 90 )           گ91                 چ92       پ93            ژ94

     در اين روش بخش هاي تركيبي نُه گانه ، حروف دهگان و حروف هر بخش يكان اعداد را تشكيل مي دهند و هنگام مخابره ، حركت دو دست با پرچم ( دو بال پروانه ) دهگان و يك بار دست با پرچم ( دست راست ) يكان را تعيين مي كند .

 

تذكرات : 

1)       در رسم الخط فارسي چون از تشديد به جاي تكرار دو حرف استفاده مي شود ، لذا در مخابره با پرچم براي ارسال مفهوم تشديد ، علامت دو دست با پرچم به صورت ضربدر روي هم پيش بيني شده است .

2)       چون گاهي  ممكن است به علل گوناگون از جمله هم رنگي فضاي پشت سر مخابره كننده ، گيرنده پيام متوجه رمز و كد مخابره نشود ، لذا جهت تكرار و مخابره همان رمز ، علامت ذيل تعيين شده است :

علامت تكرار كن ، متوجه نشدم : دو دست با پرچم درامتداد سر به طرف بالا و عمود نگه داشته مي شود و به جاي خود بر مي گردد .

3)       پس از پايان مخابره كد و رمز هر حرف ، گيرنده پيام با نشان دادن علامت زير دريافت كد و رمز را اعلام مي كند :

علامت رمز دريافت شد : ( دست راست با پرچم در امتداد سر يك مرتبه بالا رفته و پايين مي آيد ) .

سازمان و تشكيلات مخابرات :

براي اجراي مخابرات به روش مُرس با پرچم و با استفاده از حروف ابجد و براي تطبيق كار يك گروه هفت نفره با ساختار زير پيشنهاد مي گردد :

الف – سرگروه به عنوان رئيس و ناظر مخابرات ؛

ب _ گروه فرستنده پيام :

1)       منشي

2)       تطبيق كننده ( رمز خوان )

3)       مخابره كننده

ج_ گروه گيرنده پيام :

1)       گيرنده

2)       تطبيق كننده ( رمز خوان )

3)       منشي

تذكر : در زمان تمرين ، به جاي گروه ها با هم و جاي افراد گروه با يكديگر عوض شود .ارسال توسط مدرس